کد خبر: 58 ، سرويس: آموزشی
تاريخ انتشار: 15 دي 1389 - 02:37
زلال که باشی آسمان در تو پیداست
پرسیدم.....،
چطور، بهتر زندگی کنم؟
با کمی مکث جواب داد:
گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر،
با اعتماد، زمان حالت را بگذران،
و بدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌ای انداز.
شک‌هایت را باور نکن،
وهیچگاه به باور‌هایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی.
پرسیدم،
آخر....،
و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود، ادامه داد:
مهم این نیست که قشنگ باشی...،
قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر.
کوچک باش و عاشق... که عشق، خود می‌داند آئین بزرگ کردنت را..
بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی.
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطهٔ پایان رسیدن..
داشتم به سخنانش فکر می‌کردم که نفسی تازه کرد وادامه داد...

 
هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار می‌شود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا می‌چراید،
آهو می‌داند که باید از شیر سریع‌تر بدود، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد،
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می‌گردد، که می‌داند باید از آهو سریع‌تر بدود، تا گرسنه نماند..
مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو...،
مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی..
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می‌خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به...،
که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد:
زلال باش....، ‌ زلال باش....،
فرقی نمی‌کند که گودال کوچک آبی باشی، یا دریای بیکران،
زلال که باشی، آسمان در تو پیداست

فرستنده: معصومه مرادیلينک خبر:
http://www.bonarazadegan.com/fa/posts/58